Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:

a) Aanbieding: met een moeilijk woord de rechtshandeling, oftewel het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

b) Annulering: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.

c) Call: jouw recht op een gesprek op basis van de opdracht. Onder call wordt onder andere verstaan telefonisch, via Zoom, Skype, FaceTime of ieder ander video- of belplatform.

d) Directe schade:
• De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
• De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Evyrgrowth aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Evyrgrowth toegerekend kunnen worden;
• De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

e) Duurovereenkomst: een overeenkomst (al dan niet op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waar de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

f) Gebruik: het verveelvoudigen en/of openbaar maken conform de Auteurswet.

g) Offerte: elke aanbieding of elk aanbod van Evyrgrowth aan jou, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.

h) Opdracht: de dienstverlening of het product dat door Evyrgrowth  geleverd wordt. In deze voorwaarden wordt zowel over opdracht als over een overeenkomst gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.

i) Opdrachtgever: jij bent onze opdrachtgever – de (rechts)persoon – met wie Evyrgrowth de overeenkomst sluit.

j) Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en Evyrgrowth waarin omschreven staat dan wel mondeling besproken is, welke dienst Evyrgrowth tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. In deze voorwaarden wordt zowel over overeenkomst als over een opdracht gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.

k) Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Evyrgrowth geen invloed kan uitoefenen en waardoor Evyrgrowth niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
• mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
• een dag of dagen van nationale rouw;
• contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
• overheidsbesluiten;
• werkstaking;
• natuurrampen;
• ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van medewerkers van Evyrgrowth;
• sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
• epidemieën of pandemieën;
• computerstoringen;
• vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden;

l) Partijen: jij en Evyrgrowth samen.

m) Programma: dit is een onderdeel van het aanbod van Evyrgrowth. Er wordt in deze voorwaarden ook wel gesproken over een jaarprogramma, VIP-dag, 1-op-1 coaching of groepscoaching.

n) Schriftelijk: alle communicatie tussen jou en Evyrgrowth die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.

o) Vergoeding: het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en Evyrgrowth, waarop Evyrgrowth deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

3. Jij verklaart dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat:

• door ondertekening van een offerte of overeenkomst met Evyrgrowth, of
• schriftelijk dan wel mondeling goedgekeurde opdrachtverstrekking aan Evyrgrowth

Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Evyrgrowth altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.

4. Jouw eventuele (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus op voorhand niet van toepassing.

5. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Evyrgrowth, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, – zoals dat zo mooi heet – ‘naar de geest’ van deze voorwaarden

7. Als één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

8. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.

Artikel 3. Hoe de overeenkomst/opdracht tot stand komt

1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van Evyrgrowth, inclusief deze algemene voorwaarden.

2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan door Evyrgrowth gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.

3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.

4. Evyrgrowth kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Evyrgrowth zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

6. Eveneens heeft Evyrgrowth altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.

7. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

8. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is Evyrgrowth daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Evyrgrowth aangeeft dat dit wel het geval is.

9. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

10. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door jou verstrekte informatie. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als wij niet alle juiste informatie hebben dan heeft Evyrgrowth het recht om het aanbod te herroepen.

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst

1. Evyrgrowth zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).

2. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie die noodzakelijk is om de opdracht te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Evyrgrowth.

3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Evyrgrowth heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.

5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen. De looptijd en duur wordt zo mogelijk vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd, maar is altijd indicatief. Overschrijding van termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6. Het kan voorkomen dat er live-streams worden opgenomen of dat er tijdens trainingen of evenementen op andere wijze beeld- en videomateriaal wordt gemaakt, waarin jij mogelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht. Uiteraard gaat Evyrgrowth hier zorgvuldig mee om. Tenzij jij uitdrukkelijk vooraf aangeeft dat je niet herkenbaar in beeld wilt worden gebracht, verleen je hierbij toestemming aan Evyrgrowth om dit beeld- en videomateriaal te gebruiken en ziet af van mogelijke (portret)rechten.

Artikel 5. Inschakeling van derden

1. Evyrgrowth heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers en adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW1wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Als de inzet van derden invloed heeft op de uitvoering van de opdracht, zal Evyrgrowth dit zo nodig met de opdrachtgever communiceren.
1 Artikel 7:404 BW:Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
Artikel 7:407 lid 2 BW:Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.
Artikel 7:409 BW:Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.

Artikel 6. Coaching en Consulting, jouw verplichtingen en garantie

1. Een wezenlijk onderdeel van het aanbod van Evyrgrowth betreft de samenwerking tussen partijen door middel van coaching of consulting, zoals deelname aan een VIP-dag of (jaar)programma, waarbij 100% commitment aan jouw kant verplicht wordt gesteld voor een goede samenwerking.

2. Evyrgrowth kan de opdracht opschorten (zonder “restitutie” of terugbetaling) als de opdrachtgever geen commitment toont (zoals het herhaaldelijk niet of te laat komen op afspraken, niet uitvoeren van opdrachten of te laat betalen van facturen) of zich in het algemeen niet coachbaar opstelt.

3. Alvorens je in gebreke te stellen word je door Evyrgrowth in de gelegenheid gesteld om hetgeen genoemd in lid 2 te veranderen of je aan te passen.

4. Evyrgrowth behoudt altijd het recht om in geval van wanprestatie dan wel wangedrag de overeenkomst te ontbinden.

5. Het recht op bepaalde onderdelen van het aanbod (coaching call, individuele afspraak etc.), vervalt na de looptijd van het programma. Je wordt hierop zoveel mogelijk door Evyrgrowth geattendeerd.

6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden (zoals omschreven in dit artikel) zijn voor jouw rekening.

7. Je bent je ervan bewust dat er video-opnames kunnen worden gemaakt gedurende het volgen van een programma (omdat dit bijvoorbeeld tot de overeenkomst behoort of omdat hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat) zoals een live-stream, Facebook-live, Zoom-sessie of een ander online platform, dan wel video-opnames die door Evyrgrowth in de online academy, op social media platforms of elders worden bewaard en vertoond. De voorbeelden die worden genoemd zijn niet-limitatief.

Artikel 7. Rechten van intellectueel eigendom

1. Alle bestaande of mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Evyrgrowth.

2. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Evyrgrowth daartoe bevoegd.

3. De in het kader van de opdracht door Evyrgrowth tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Evyrgrowth, ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, aan derden van het bedoelde onder dit artikel is jou verboden.

5. Evyrgrowth heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.

6. Evyrgrowth behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Evyrgrowth mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.

7. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel jij als Evyrgrowth geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 8. Gebruik van het resultaat / Licentie

1. Jij verkrijgt het “recht tot gebruik” van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming, mits je volledig voldoet aan de verplichtingen op grond van de overeenkomst met Evyrgrowth.

2. Zijn er over de bestemming (zoals bedoeld in lid 1) geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is niet-exclusief en beperkt, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.

3. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken over hoe het gebruik van deze werken wordt geregeld.

4. Jij hebt zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Evyrgrowth kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding.

5. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Evyrgrowth recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen vergoeding, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen.

6. Evyrgrowth heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te gebruiken voor:
• eigen publiciteit;
• verwerving van opdrachten
• promotie, waaronder begrepen webinars en evenementen
en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

Hierbij wordt Evyrgrowth uiteraard geacht jouw belangen te respecteren en hiermee reken

7. Evyrgrowth heeft het recht om jou als referentie te noemen op haar website of social mediakanalen. Mocht je het hiermee niet eens zijn, dan kun je een verzoek indienen om verwijderd te worden.

Artikel 9. Vrijwaringen

1. Jij vrijwaart Evyrgrowth voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

2. Wanneer jij aan Evyrgrowth informatiedragers, elektronische bestanden of bijvoorbeeld software verstrekt, garandeer jij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 10. Betaling

1. De betaalverplichting ontstaat, zodra er sprake is van een overeenkomst.

2. Betaling vindt plaats rechtstreeks via de website of binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen jou en Evyrgrowth anders is overeengekomen.

3. Facturatie en betaling gebeurt digitaal en voorafgaand aan de dienstverlening.

4. Bij langlopende opdrachten (zoals een programma) is het mogelijk om tegen een meerprijs in termijnen te betalen.

5. Bij het volgen van een programma zal Evyrgrowth een aanbetaling van je vragen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de dienst, maar staat opgenomen in het aanbod.

6. De eventuele kosten die Evyrgrowth voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, stockillustraties, licentiekosten, kosten voor drukwerk of prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn onderdeel van het totale aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dien je binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te melden aan Evyrgrowth.

8. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur, schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

9. Als je niet tijdig betaalt, ben van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal Evyrgrowth aanspraak maken op:

• de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
• de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” (zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW).

10. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Evyrgrowth het recht de uitvoering van de overeenkomst of levering van een product op te schorten. Evyrgrowth is niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor lijdt.

11. Indien hetgeen in voornoemde leden zich voordoet, heeft Evyrgrowth het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren.

12. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald.

Artikel 11. Overmacht

1. Evyrgrowth is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Evyrgrowth kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. Als Evyrgrowth ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Evyrgrowth het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien van toepassing. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

4. In geval van overmacht zal Evyrgrowth zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 12. Ontbinding en annulering

1. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij; – een verzoek tot faillissement; – (voorlopige) surseance/uitstel van betaling; – of schuldsanering; wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van Evyrgrowth tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

2. Evyrgrowth heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:

• jouw bedrijf is stilgelegd of geliquideerd
• er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van jouw vermogen ofwel
• jij het bedrijf aan derden overdraagt.

Dit geldt onverminderd de aan Evyrgrowth verder toekomende rechten.

3. De opdrachtgever heeft verder het recht de opdracht uitsluitend schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren. Annulering is een feit als Evyrgrowth de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt bij annulering per post de datum van de poststempel en bij annulering per e-mail de datum en het tijdstip van ontvangst van de bevestigingsmail.

4. Evyrgrowth heeft bij annulering door opdrachtgever het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals hieronder is bepaald:

(Online) Coaching en Consulting
Voor het deelnemen aan een programma is 100% commitment vereist. Annulering is tijdens de looptijd van een programma niet mogelijk. Als jij om welke reden dan ook zelf besluit te stoppen, is er geen restitutie van het afgesproken totaalbedrag mogelijk, tenzij er van beide kanten sprake is van een samenwerking die niet (meer) matcht.

a. Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het vooraf annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven. De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd.
b. Het afzeggen van een afspraak (tijdens de looptijd van het programma) kan kosteloos tot 48 uur van tevoren. Binnen 48 uur heeft Evyrgrowth het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten, et cetera. Alleen Evyrgrowth kan hierover alternatieve afspraken met jou maken.

Workshops, Trainingen, Masterclasses & Evenementen
Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen. Wanneer zowel jij als jouw vervanger op de dag van het event/workshop/masterclass/training/webinar zonder afmelding niet aanwezig zijn, wordt dit beschouwd als annulering. Het is dan niet meer mogelijk om op een andere datum deel te nemen of een ander event/workshop/masterclass/ training/webinar te bezoeken.

Opdracht voor Presentatie of Lezing
Hiervoor gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

• Binnen twee weken na aangaan van de overeenkomst (tenzij de opdracht al binnen deze termijn plaatsvindt): 15% annuleringskosten;
• Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
• Binnen 1 tot 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 75% annuleringskosten.
• Tussen 1 week t/m de dag van de opdracht zelf: 100% annuleringskosten inclusief eventuele reis- en verblijfkosten.

5. Annuleren in andere omstandigheden (of bij andere dienstverlening) dan hierboven vermeld, is niet mogelijk.

6. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft Evyrgrowth het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.

7. Evyrgrowth heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

8. Bij individuele of losse afspraken die je binnen 48 uur wilt annuleren of verzetten, heeft Evyrgrowth het recht om annuleringskosten door te berekenen.

9. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan jouw zijde.

10. Is Evyrgrowth toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Evyrgrowth zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Evyrgrowth zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

11. Annulering is een feit als Evyrgrowth de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met Evyrgrowth in overleg te treden om tot een oplossing te komen.

2. Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Evyrgrowth, is de aansprakelijkheid van Evyrgrowth  tot de vergoeding van Evyrgrowth voor de opdracht beperkt, althans tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Evyrgrowth is verder uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare en directe schade.

4. Evyrgrowth kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld.

5. Evyrgrowth is enkel aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht.

6. Aansprakelijkheid van Evyrgrowth, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7. Evyrgrowth kan niet aansprakelijk worden gehouden:

• als jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
• voor jouw handelen of nalaten;
• als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
• tekortkomingen van derden.

8. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 14. Klachten

1. Evyrgrowth doet haar uiterste best om het te voorkomen, maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over Evyrgrowth, dan ben je verplicht deze klacht binnen 7 dagen na constatering schriftelijk in te dienen bij Evyrgrowth.

2. Als Evyrgrowth oordeelt dat de klacht gegrond is, zal Evyrgrowth dit naar beste kunnen proberen te verhelpen.

3. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

4. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 15. Geheimhouding en privacy

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:

• Evyrgrowth verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
• de informatie algemeen bekend wordt;
• Evyrgrowth optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4. Je bent tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen. Denk hierbij aan deelnemers van een jaarprogramma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen.

5. Persoonsgegevens die Evyrgrowth bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Evyrgrowth houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 16. Wijzigingsbeding en vindbaarheid

1. Evyrgrowth heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Evyrgrowth.

Artikel 17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

2. Evyrgrowth gaat ervan uit dat het nooit tot een geschil komt, maar mocht dit toch gebeuren dan zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Evyrgrowth is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Evyrgrowth behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.

4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent.

Artikel 9. Vrijwaringen

1. Jij vrijwaart Evyrgrowth voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

2. Wanneer jij aan Evyrgrowth informatiedragers, elektronische bestanden of bijvoorbeeld software verstrekt, garandeer jij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11. Overmacht

1. De betaalverplichting ontstaat, zodra er sprake is van een overeenkomst.

2. Betaling vindt plaats rechtstreeks via de website of binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen jou en Evyrgrowth anders is overeengekomen.

3. Facturatie en betaling gebeurt digitaal en voorafgaand aan de dienstverlening.

4. Bij langlopende opdrachten (zoals een programma) is het mogelijk om tegen een meerprijs in termijnen te betalen.

5. Bij het volgen van een programma zal Evyrgrowth een aanbetaling van je vragen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de dienst, maar staat opgenomen in het aanbod.

6. De eventuele kosten die Evyrgrowth voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, stockillustraties, licentiekosten, kosten voor drukwerk of prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn onderdeel van het totale aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dien je binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te melden aan Evyrgrowth.

8. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur, schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

9. Als je niet tijdig betaalt, ben je van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal Evyrgrowth aanspraak maken op:

• de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
• de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” (zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW).
10. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Evyrgrowth het recht de uitvoering van de overeenkomst of levering van een product op te schorten. Evyrgrowth is niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor lijdt.
11. Indien hetgeen in voornoemde leden zich voordoet, heeft Evyrgrowth het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren.
12. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Evyrgrowth is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Evyrgrowth kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. Als Evyrgrowth ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Evyrgrowth het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien van toepassing. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

4. In geval van overmacht zal Evyrgrowth zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 15. Geheimhouding en privacy

1. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij; – een verzoek tot faillissement; – (voorlopige) surseance/uitstel van betaling; – of schuldsanering; wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van Evyrgrowth tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

2. Evyrgrowth heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:

• jouw bedrijf is stilgelegd of geliquideerd

• er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van jouw vermogen ofwel
• jij het bedrijf aan derden overdraagt.


Dit geldt onverminderd de aan Evyrgrowth verder toekomende rechten.

3. De opdrachtgever heeft verder het recht de opdracht uitsluitend schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren. Annulering is een feit als Evyrgrowth de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt bij annulering per post de datum van de poststempel en bij annulering per e-mail de datum en het tijdstip van ontvangst van de bevestigingsmail.

4. Evyrgrowth heeft bij annulering door opdrachtgever het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals hieronder is bepaald:

(Online) Coaching en Consulting
Voor het deelnemen aan een programma is 100% commitment vereist. Annulering is tijdens de looptijd van een programma niet mogelijk. Als jij om welke reden dan ook zelf besluit te stoppen, is er geen restitutie van het afgesproken totaalbedrag mogelijk, tenzij er van beide kanten sprake is van een samenwerking die niet (meer) matcht.

a. Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het vooraf annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven. De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd.

b. Het afzeggen van een afspraak (tijdens de looptijd van het programma) kan kosteloos tot 48 uur van tevoren. Binnen 48 uur heeft Evyrgrowth het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten, et cetera. Alleen Evyrgrowth kan hierover alternatieve afspraken met jou maken.

Workshops, Trainingen, Masterclasses & Evenementen


Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen. Wanneer zowel jij als jouw vervanger op de dag van het evenement/webinar of de workshop/masterclass/training zonder afmelding niet aanwezig zijn, wordt dit beschouwd als annulering. Het is dan niet meer mogelijk om op een andere datum deel te nemen of een ander event/workshop/masterclass/ training/webinar te bezoeken.

Opdracht voor Presentatie of Lezing

Hiervoor gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:


• Binnen twee weken na aangaan van de overeenkomst (tenzij de opdracht al binnen deze termijn plaatsvindt): 15% annuleringskosten;
• Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
• Binnen 1 tot 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 75% annuleringskosten.
• Tussen 1 week t/m de dag van de opdracht zelf: 100% annuleringskosten inclusief eventuele reis- en verblijfkosten.

5. Annuleren in andere omstandigheden (of bij andere dienstverlening) dan hierboven vermeld, is niet mogelijk.

6. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft Evyrgrowth het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.

7. Evyrgrowth heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

8. Bij individuele of losse afspraken die je binnen 48 uur wilt annuleren of verzetten, heeft Evyrgrowth het recht om annuleringskosten door te berekenen.

9. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan jouw zijde.

10. Is Evyrgrowth toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Evyrgrowth zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Evyrgrowth zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

11. Annulering is een feit als Evyrgrowth de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

Artikel 10. Betaling

1. Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met Evyrgrowth in overleg te treden om tot een oplossing te komen.

2. Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Evyrgrowth, is de aansprakelijkheid van Evyrgrowth  tot de vergoeding van Evyrgrowth voor de opdracht beperkt, althans tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Evyrgrowth is verder uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare en directe schade.

4. Evyrgrowth kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld.

5. Evyrgrowth is enkel aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht.

6. Aansprakelijkheid van Evyrgrowth, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7. Evyrgrowth kan niet aansprakelijk worden gehouden:

•als jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
•voor jouw handelen of nalaten;
•als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
•tekortkomingen van derden.

8. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 14. Klachten

1. Evyrgrowth doet haar uiterste best om het te voorkomen, maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over Evyrgrowth, dan ben je verplicht deze klacht binnen 7 dagen na constatering schriftelijk in te dienen bij Evyrgrowth.

2. Als Evyrgrowth oordeelt dat de klacht gegrond is, zal Evyrgrowth dit naar beste kunnen proberen te verhelpen.

3. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

4. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16. Wijzigingsbeding en vindbaarheid

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:

• Evyrgrowth verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
• de informatie algemeen bekend wordt;
• Evyrgrowth optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4. Je bent tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen. Denk hierbij aan deelnemers van een jaarprogramma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen.

5. Persoonsgegevens die Evyrgrowth bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Evyrgrowth houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 12. Ontbinding en annulering

1. Evyrgrowth heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Evyrgrowth.

Artikel 17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

2. Evyrgrowth gaat ervan uit dat het nooit tot een geschil komt, maar mocht dit toch gebeuren dan zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Evyrgrowth is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Evyrgrowth behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.

4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent.
EvyrGrowth Logo Elements (1)

We transformeren je LinkedIn profiel naar een betrouwbare en voorspelbare lead machine.

Contactinformatie

Evyrgrowth

Aagtdorperpad 7, Amsterdam

info@evyrgrowth.com

Bestel mijn boek

Bedrijfsinformatie

KvK-nr: 59351640

BTW-ID: NL001605071B62

IBAN: NL17 RABO 0142 0325 81